Katalog informacij

Informacije javnega značaja:

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Podbočje
Podbočje 82, 8312 Podbočje
Tel: 07-49 77 030
Fax: 07-49 78 474
e-mail: os.podbocje@siol.net
Odgovorna uradna oseba: Ravnatelj 
Tel: 07-49 77 030
e-mail: os.podbocje@siol.net
Datum prve objave kataloga: 2.6.2006
Datum zadnje spremembe: 18.10.2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-podbocje.si/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Podbočje,
Podbočje 82
8312 Podbočje
Vrtec Levček pri OŠ Podbočje
Podbočje 82
8312 Podbočje
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:  ravnatelj
Tel: 07-49 77 030
e-mail: os.podbocje@siol.net
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi – Akt o ustanovitvi
– Pravilnik o šolskem redu
– Pravilnik o vzgojnem načrtu
– Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
– Pravilnik o računovodstvu
Državni predpisi
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt (LDN) 2022/2023
Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2021/2022
– Učbeniški sklad
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ – Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
– Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
– Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
– Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
– Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
– Imenovanje ravnatelja.
– Sprejem Letnega delovnega načrta.
– Sprejem Poročila o realizacij LDN.
– Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc – Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
– Seznam vpisanih otrok v Vrtec Levček pri OŠ Podbočje
– Seznam učiteljev 
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Jih ni.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa – Objave že posredovanih informacij javnega značaja
– Urniki oddelkov za šolsko leto 2016/2017
– Šolski koledar za šolsko leto. 2020/2021
– Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu
www.os-podbocje.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) – Urniki za šolsko leto 2016/2017
– Šolski koledar za šolsko leto 2016/2017
– Letni delovni načrt (LDN) 2016/17

 

Dostopnost