V tem šolskem letu smo se tri strokovne delavke šole usposabljale za izvajanje preventivnih delavnic v okviru projekta NEON – Varni brez vrstniškega nasilja. 

Delavnice smo izvajale v treh razredih (2. a, 2. b in 3. razred), v vsakem po štiri šolske ure. Učenci so se seznanili s tem, kaj je vrstniško nasilje. Spoznali so svoje pravice, da se počutijo varno, močno in svobodno. Ob tem so se naučili tudi pesmico. Pomemben del delavnic je bil posvečen tudi čustvom – kako se počutijo ob izkušnji vrstniškega nasilja, kako se počutijo, če ohranijo svoje pravice, da so močni, varni in svobodni, seznanili so se s prijetnimi in neprijetnimi čustvi. Ob igrah vlog so spoznali, kaj je tožarjenje in kaj tožarjenje ni. Učenci so se naučili, kako reagirati ob vrstniškem nasilju, ko so v vlogi žrtve ali priče. Pogovarjali smo se o tem, v katerem šolskem prostoru zaznavajo največ medvrstniškega nasilja in kje se počutijo najbolj varno. Učenci so se naučili, kako pravilno reagirati ob zaznavi vrstniškega nasilja, ali pa če so sami žrtve nasilja. Delavnice so potekale v obliki pogovora, iger vlog in zgodbice. Učenci so ob zaključku delavnic prejeli potrdilo za aktivno sodelovanje na delavnici programa »Varni brez vrstniškega nasilja«. V naslednjih šolskih letih bomo nadaljevali z delavnicami za preprečenje medvrstniškega nasilja. Vsebino bomo nadgradili s temami s področja boljšega zavedanja, razumevanja problema vrstniškega nasilja ter dviga občutljivosti za tovrstno problematiko, z ustreznimi odzivi na vrstniško nasilje, z asertivnim vedenjem, učenci se bodo seznanili s tematiko spletnega in spolnega nasilja.  Delavnice se bodo izvajale po celotni vertikali šole. Izvajajo se v okviru prednostne naloge na šoli.  

Alenka Košak, svetovalna delavka 

Lidija Sotler, učiteljica 

Dostopnost